Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató | PerkyParrot termékek nyereményjáték

PerkyParrot termékek nyereményjáték
Adatkezelési tájékoztató

 

A Star Network MCN Kft. (a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) a „PerkyParrot termékek nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit (továbbiakban: „Játékos”) a nyereményjáték során megvalósuló személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelő cég neve: Star Network MCN Kft,

Adatkezelő cég székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.

Adatkezelő cég levelezési címe: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.

Adatkezelő cég elektronikus levelezési címe: info@starnetwork.hu

Adatkezelő cég telefonszáma: +36 20 210 99 29

Adatkezelő cég weboldala: www.starnetwork.hu

 

1. Adatkezelés elvei és jogalapja

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, személyes adatkezelés csak Játékos hozzájárulásával valósul meg.

Szervező általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Kivételt képez ez alól a Szervező által a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján teljesítendő jogi kötelezettség, amely a számviteli kötelezettség teljesítését írja elő Szervező részére.

A hozzájárulást Játékos az egyes adatkezelések tekintetében az adatok önkéntes megadásával adják meg.

Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

2. Kezelt adatok köre

-          Játékos neve, email címe,

-          Nyertes esetében név, email cím és lakcím: irányítószám, település, utca, házszám (emelet, ajtó).

Személyes adatok megadása nélkül a Játékos a nyereményjátékban nem tud részt venni.

 

3. Adatkezelés célja

A 2. pontban meghatározott személyes adatokat a nyereményjáték keretein belül az Adatkezelő

-          a Játékos beazonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, valamint

-          a Játékos nyertessége esetén a nyertes beazonosítása és tájékoztatása céljából használja, illetve

-          számviteli kötelezettség teljesítése.

Egyéb célra a nyertesek nevét és más személyes adatait az Adatkezelő nem használja fel.

 

4. Adatkezelés időtartama

A Játékosok adatai a nyereményjáték lezárását, vagyis a nyertes kihirdetését követő 15 napon belül törlésre kerülnek a rendszerből. A nyertesek adatai - név, lakcím - tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelés ideje nyolc év.

 

5. Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szervező, illetve a Szervező munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé harmadik személy(ek) részére kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át. Feladatuk a nyereményjáték lebonyolításában való közreműködés. Az adatokat kizárólag jelen nyereményjátékkal összefüggésben jogosultak feldolgozni.

Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: SFM-Tax Kft. Az adatfeldolgozó székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. IX. emelet 32. Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 932 6898 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sfmtax.hu

Tevékenység:   számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor az adatok adatfeldolgozó részére történő átadására.

A nyereményjáték keretében a Szervező birtokába került személyes adatokkal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Tárhely-szolgáltató cég neve: ShopRenter.hu Kft Tárhely-szolgáltató cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Tárhely-szolgáltató cég levelezési címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Tárhely-szolgáltató cég elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu Tárhely-szolgáltató cég telefonszáma: +36 1 234 5012 Tárhely-szolgáltató cég weboldala: www.shoprenter.hu

Tevékenység:   tárhelyszolgáltatás nyújtása, mellyel összefüggésben a nyereményjáték keretében a Szervező birtokába került személyes adatok a tárhelyszolgálattó szerverén kerülnek tárolásra.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

6.1.   Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6.2.   Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál ShopRenter.hu Kft.

szerverein találhatók meg.[OrmosNet1] 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

-          az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

-          hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

-          változatlansága igazolható (adatintegritás);

-          a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

-          a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

-          a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

-          a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

7. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül a Játékost a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: a hozzájárulás visszavonásának joga személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog adatkezelés korlátozása, törléshez való jog tiltakozáshoz való jog hordozhatósághoz való jog. Amennyiben a Játékos jogaival élni kíván, az a Játékos azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek a Játékossal szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel a Játékosról), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

7.1.   A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: az adatkezelés céljai; 

 • a Játékosról kezelt személyes adatok kategóriái; 

 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 • a Játékos azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 • ha az adatokat nem a Játékostól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy a Játékos azonosítását követően emailben juttatja el részére a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja a róla kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

7.2.   Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog 

Játékos jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégezze a Játékos által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a Játékos e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.3.   Adatkezelés korlátozásához való jog 

Játékos jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

-          az adatkezelés jogellenes, de Játékos ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert a Játékos számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Játékost. 

7.4.   Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Játékos jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

-       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

-       Játékos visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

-       Játékos tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

-       Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a Játékosról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy a Játékos kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

-         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

-         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

-         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Játékos felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

7.5.   Tiltakozáshoz való jog 

A Játékos az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

-        a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

-        a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Játékost.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Játékos jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Játékosra vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Játékos tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

7.6.   Adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, Játékosnak joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy a Játékos által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát a Játékos rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

Minden esetben a Játékos által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Játékos a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

-        tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-        jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

-        kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult kíván élni e jogával. A Játékos e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Játékos e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

7.7.   Automatizált döntéshozatal 

Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Játékosra az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Játékosra nézve joghatással járna vagy Játékost hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett Játékos jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve a Játékosnak legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

 • Játékos és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Játékos jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

 • vagy a Játékos kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.8.   Az elhunyt Játékost megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett Játékos halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Játékos Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett Játékos halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbéli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

-        az elhunyt érintett Játékos halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

-        saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

7.9.   Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a 8. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Játékos másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Játékost kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.10.         Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

[OrmosNet2] 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Játékos szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében

-            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

-            Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Játékos választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Játékos tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Játékost és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

10. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon a Játékos előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A nyereményjátékban való további részvétellel a Játékos elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót, kivéve, ha a módosítások ellen a Játékos tiltakozik. Ez esetben a Játékosnak fel kell hagynia a nyereményjátékban való részvétellel.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Játékost az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a Játékosra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Játékos bármikor visszavonhatja;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 •  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a Játékos köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

Jelen dokumentum a nyereményjátékkal kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

Érvényes 2021.03.26.