Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat | PerkyParrot termékek nyereményjáték

PerkyParrot termékek nyereményjáték
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

I.            A Szervező és a Játék

Jelen szabályzat a Star Network MCN Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.; adószám: 25156892-2-43), mint "Szervező" által meghirdetett, nyilvánosan, a PerkyParrot nevű YouTube csatornán  tartott, „PerkyParrot termékek nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

Szervező kizárja felelősségét Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

   

II.            A Játék időtartama és a Játék menete, részvétel feltételei

A Játék 2020 március 26., 12:00-től legkésőbb 2020. március 29., 12:00-ig érvényes

Sorsolás és eredményhirdetés: Március 30-én a PerkyParrot nevű YouTube csatorna közösségi fülén egy posztban 

Ahhoz, hogy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
Nyilvános kommentet kell írnia a nyereményjátékot hirdető videó alá a PerkyParrot nevű YouTube csatornán, melyben meg kell nevezni a PerkyParrot által épített kedvenc Minecraft építményét. 

Egy személy csak egyszer vehet részt az adott oldal sorsolásban, így csak egy komment megírása szabályszerű.

 

III.            Résztvevők

A Játékban olyan természetes személy vehet részt, aki a fentebb feltüntetett játékfelhívás szerint jár el és európai tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 18 éven aluli személy esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes, írásos hozzájárulása szükséges a Játékban való részvételhez.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

IV.            Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt, továbbá a III. pontban meghatározott Játékosok.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

V.            Nyeremény és nyertes értesítése

A meghirdetett időszak alatt kisorolásra kerül

-          4 darab nyertes

A nyertesek között kisorsolásra kerülnek az alábbi PerkyParrot termékek:

- 1 db "Ne ezt nem" póló, a nyertes által választott színben (fekete vagy fehér) és méretben
- 1 db "Cybertime, Baby" póló, a nyertes által választott színben (fekete vagy fehér) és méretben
- 1 db "A tea mindenre jó" egérpad
- 1 db "logo" bögre

melyet a nyertes a kiállítástól számítva 30 napig igényelhet az info@creatorok.hu címre küldött levéllel

 

A nyereményekre irányadó adófizetési kötelezettség teljesítése minden esetben a Szervezőt terheli.

A nyerteseket a PerkyParrot csatorna tulajdonosa youtube kommentben értesíti, legkésőbb március 31., 23:59-ig

A nyertesként először kisorsolt Játékos jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Játékos a Játékszabályzatot megsértve vett részt a Játékban és emiatt nem jogosult nyertessége esetén a nyeremény átvételére, úgy Szervező pótnyertest sorsol.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesekkel Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 72 órán belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a nyertes elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező kifejezetten kizárja a nyertes mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségét.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

•          egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

•          egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

•          jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi és azon Játékosok közül sorsolják ki a nyerteseket. Nyertes az lehet, aki a nyereményjátékot promotáló fotók alatt megtageli 1 ismerősét a II. pontban meghatározottak szerint és a Játékból nem került kizárásra.

 

VI.            Nyeremény kézbesítése

A nyeremény a nyertes által választott módon, postai úton, vagy személyes átvétellel kerül átadásra.

A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

 

VII.            Adatkezelés és adatvédelem

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. Szervez adatkezelési tájékoztatója elérhető az ALÁBBI linken.

 

VIII.            Vegyes rendelkezések

Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Szabályzat módosításáról a Szervező a fent említett Youtube csatornán keresztül értesíti a Játékosokat.

Ezt a Játékot a YouTube semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a YouTube.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with YouTube.

 

Érvényes: 2021.03.26.